ระหว่างวันนที่ 12-15 กันยายน 2560 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Go to top