ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ให้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน จุดที่ 5 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top