เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาโรงอาหารในโรงเรียนเพื่อสุขภาพเด็ก ตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการอาหารปลอดภัย โรงพยาบาลพุทไธสง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

 

Go to top