เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ เป็นวิทยากรอบรมแนวทางการเตรียมการจัดทำ E-portfolio เพื่อรองรับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

Go to top