เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต.อปท.) อบต.บ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ #ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส

Go to top