เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอบรมครูผู้ช่วย ตามโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะครูโรงเรียนวัดโพธิ์ ได้แก่ คุณครูอัจฉรา สวามิชัย คุณครูรัชนก พุดผา คุณครูกมลทิพย์ ทรัพย์อุดม และคุณครูณัชชา ชำนิกล้า เป็นผู้ช่วยวิทยากร มีครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 104 คน

Go to top