เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ในนามตัวแทนของโรงเรียนวัดโพธิ์ รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ระดับดีเด่น ประจำปี 2561 จากรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพมหนาคร ขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ อบต.บ้านจาน รพ.สต.บ้านคลองม่วง ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้โรงเรียนวัดโพธิ์ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้

Go to top