เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดโพธิ์ รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (คณะอนุ ก.ต.ป.น.) สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 2/2561 คณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายบรรเจนต์ ลิไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล (ก.ต.ป.น.) นายสุขุม วรรณวิจิตร ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 1 นายสดศรี สุดเต้ ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 2 นายปัญญาวี เวหา ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ 3 ท่าน ได้แก่ นางเสมอจิตต์ ศรีนอก นางพลอยชนก ทุนไธสง และนางสาวปาริศา ทองกาสี

Go to top