วันที่ 15 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยคุณรอง จุนถิระพงศ์ และคุณอดิเทพ จิตจำนง นำเครื่องลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไปติดตั้งให้นักเรียนลงคะแนนเสียง ณ หอประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์

Go to top