ประวัติและผลงาน ของ นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์

ประวัติส่วนตัว

วันเดือนปีเกิด : พ.ศ. 2513
 
บิดา-มารดา : นายเพียบ-นางนัน
คู่สมรส : นางศิริพร พลพุฒินันท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
บุตร-ธิดา

1. นายธีรพงศ์ พลพุฒินันท์

2. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ พลพุฒินันท์

ปรัชญาชีวิต : "พัฒนาตน พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม"
แนวคิดในการทำงาน : "คุณภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดจากความพยายามที่ชาญฉลาด"

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท (ค.ม. การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
พ.ศ. 2549
ปริญญาตรี (ค.บ. การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
พ.ศ. 2536
มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
พ.ศ. 2532
ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
พ.ศ. 2526
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองหิน (ชาติประชานุกูล) ต.ถาวร อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ พ.ศ. 2521

 ประวัติการทำงาน

วัน เดือน ปี
ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่ ระดับ/วิทยฐานะ สถานที่ทำงาน
24 เมษายน 2558-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน 5902 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์ ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
12 มีนาคม 2552 ผู้อำนวยการโรงเรียน 5883 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านข่อย ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
1 พฤศจิกายน 2549
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5883 ชำนาญการ โรงเรียนบ้านข่อย ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
16 มิถุนายน 2548
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9329 ชำนาญการ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
24 ธันวาคม 2547 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 5843 ระดับ 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
23 มกราคม 2545 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 5843 ระดับ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
23 มกราคม 2544
ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
5843 ระดับ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
1 ตุลาคม 2539 อาจารย์ 1 9917 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านข่อย ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
3 พฤษภาคม 2536 อาจารย์ 1 9917 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านข่อย ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

ปีที่ได้รับ วันที่ได้รับ ชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รก.ล. รก.ต. วันที่ประกาศ เล่มที่ หน้าที่ ลำดับที่ หน่วยงาน วันที่จ่าย เลขที่
2545 5 ธันวาคม 2545 ต.ม. 120 6ข 13 มีนาคม 2546 08/7 228 739 สปช.  30 ตุลาคม 2550 ศธ 04009/14938 
2552 5 ธันวาคม 2552 ท.ช. 127 6ข 6 มิถุนายน 2553 8 68 2652 สพฐ.    
2564 28 กรกฎาคม 2563 เหรียญจักรพรรดิมาลา 138 พิเศษ 3ข 4 มกราคม 2564 15/4 64 2532 สพฐ.    

 รางวัลสำคัญที่ได้รับ

วัน เดือน ปี
ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่มอบ
29 กรกฎาคม 2564 เกียรติบัตรดีเด่น รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2564 ปีที่ 5 ติดต่อกัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
19 สิงหาคม 2563 เกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 4 ติดต่อกัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
13 กันยายน 2562 เกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 ปีที่ 3 ติดต่อกัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
26 กันยายน 2561 เกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที่ 2 ติดต่อกัน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
5 ตุลาคม 2560 โล่รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ดีเด่น ประจำปี 2560 ปีที่ 1
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
30 ธันวาคม 2559 สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 "สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 2559" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
30 พฤศจิกายน 2558 รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 จังหวัดบุรีรัมย์
7 ตุลาคม 2558 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
16 มกราคม 2558 สุดยอดครูดี ระดับจังหวัด โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2557
สำนักงาน สก.สค. กระทรวงศึกษาธิการ
5 กรกฎาคม 2556
ครูดีศรีแผ่นดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
31 พฤษภาคม 2556 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555 "สถานศึกษาพอเพียง 2555" กระทรวงศึกษาธิการ
2 ตุลาคม 2555
Best Practices ด้านการบริหารสถานศึกษา : สืบสานตำนานชีวิตสองฝั่งลุ่มน้ำลำสะแทด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
3 กันยายน 2555
เยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม : สืบสานตำนานชีวิตสองฝั่งลุ่มน้ำลำสะแทด
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
16 มกราม 2555 หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา
5 ตุลาคม 2553
คุรุสดุดี
คุรุสภา
23 ตุลาคม 2550
ผู้บริหารรักการอ่านดีเด่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
16 มกราคม 2550
ผู้มีความรู้หลักและกระบวนการบริหารการศึกษาดีเด่น
คุรุสภา
25 กันยายน 2546
ครูเกียรติยศ (Teacher Awards)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 ธันวาคม 2545
ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 9

 งานที่ได้รับมอบหมาย

วัน เดือน ปี
รายการ
คำสั่ง/หนังสือ/หน่วยงาน
14 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching team) การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 340/2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินภาค ข (1) ประวัติ ประสบการณ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 26/2563 แนบท้ายหนังสือ ที่ ศธ 0282/111 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563 ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 (ปีการศึกษา 2563-2564) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 แนบท้ายหนังสือ ที่ ศธ 04085/1474 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
26 มีนาคม 2563 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 365/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
16 มกราคม 2563 ประธานคณะกรรมการจัดงานวันครูอำเภอพุทไธสง ประจำปี 2563 คำสั่งอำเภอพุทไธสง ที่ xxx/2562 ลงวันที่ xx ธันวาคม 2562
30-31 ตุลาคม 2562 วิทยากรโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ หนังสือด่วนที่สุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ ศธ 04085/3977 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562  
13 กันยายน 2561 ทีมวิทยากรโครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศตามระบอบบประชาธิปไตย อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
คำสั่งอำเภอพุทไธสง ที่ 324/2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล คำสั่งอำเภอพุทไธสง ที่ 39/2561 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
16 มิถุนายน 2560 วิทยากร เรื่อง โรงอาหารในโรงเรียนเพื่อสุขภาพเด็ก ตามโครงการอาหารปลอดภัย อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุทไธสง ที่ บร 0432/236 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560
9 มิถุนายน 2560 วิทยากรโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนสตึก 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
หนังสือสำนักงานกลุ่มโรงเรียนสตึก 2 ที่ 9/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
25 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 81/2560 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
24 เมษายน 2560 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 75/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560
21 เมษายน 2560

คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจะและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 สังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560
13 มีนาคม 2560 ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 1/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560
6 ธันวาคม 2559 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย หนังสือบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ ศธ 0545.11/ว1291 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560
15 กันยายน 2559 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกร้องเรียนว่ากระทำผิดวินัย คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 10/2559 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
3 พฤษภาคม 2559 ชุดวิทยากรประชารัฐต้นแบบระดับตำบล อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ คำสั่งอำเภอพุทไธสง ที่ 129/2559 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
28 เมษายน 2559 ประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 5/2559 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559
22 มีนาคม 2559 ประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตัั้งตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เกียรติบัตรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
4 มีนาคม 2559 คณะกรรมการขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 5886/2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
28 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประวัติและผลงานผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ ราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 120/2558 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
20 กรกฎาคม 2558 วิทยากรโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก้าวสู่ระดับเพชร โรงพยาบาลนาโพธิ์ (กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในอำเภอนาโพธิ์)
หนังสือโรงพยาบาลนาโพธิ์ ที่ 0032.304/ว 605 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
3 กรกฎาคม 2558  คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 68/2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
1 พฤษภาคม 2558  คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ ในการสอบแข่งขันภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2558 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 43/2558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
21 เมษายน 2557 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 6/2557 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557
 13 มกราคม 2557 ผู้อำนวยการเลือกตั้ง หน่วยที่ 9 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ 4 ที่ 92/2557 ลงวันที่ 13 มกราคม 2557
7 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน จังหวัดบุรีรัมย์
หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ 89201/ว 137 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556
29 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 630/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
 18 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 8/2556 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
 28 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 430/2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556
 28 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาและพัฒนาข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการศึกษาดูงาน และงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี 2556
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 423/2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556
9 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 336/2556 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
24 มิถุนายน 2556 วิทยากร การอบรมพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย One Tablet per Child คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 301/2556 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556
 28 กันยายน 2555 คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555)
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 317/2555 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555
23 สิงหาคม 2555 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ 2555) คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ .../2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555
15 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ที่ 243/2555 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555
12 มิถุนายน 2555 คณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 5/2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555
31 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
11 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูให้สถานศึกษาที่มีอัตราครูต่ำเกณฑ์เพื่อบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 116/2555 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
3 พฤษภาคม 2555 คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเงินเดือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 115/2555 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ 2555) คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 42/2555 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
17 ตุลาคม 2554 คณะ กรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ ดูแลเด็กเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ที่ 30/2555 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555
13 กันยายน 2554 คณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 364/2554 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554
23 สิงหาคม 2554 ณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ที่ บร 83001/ว 340 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554
17 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตระบบเซลลูล่า (Digital CDMA) คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 320/2554 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554
9 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ESAO 2)) คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 297/2554 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554
26 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา โดยเขตพื้นที่การศึกษา คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 209/2554 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
8 เมษายน 2554 คณะ กรรมการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงิน รายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 168/2554 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554
 4 เมษายน 2554 คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2554)
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 160/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554
16 กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 7/2554 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
19 สิงหาคม 2553 คณะวิจัยเพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ หลักสูตรวิจัยและพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ (Area Excellence)
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 307/2553 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2553
30 กรกฎาคม 2553 คณะอนุกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานคุรุสภา หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5101.9/9898 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
29 กรกฎาคม 2553
คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ ที่ 297/2553 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
19 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553
 13 กรกฎาคม 2553 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย หนังสือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ ว 1/2553 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
24-26 มิถุนายน 2553 วิทยากรอบรม พัฒนาบุคลากรด้าน ICT กิจกรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ ศธ 04058/2642 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553
23 มิถุนายน 2553 คณะทำงานการตรวจราชการกรณีปกติและการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล งวดที่ 2/2553 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 233/2553 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
20-22 พฤษภาคม 2553 วิทยากรอบรม พัฒนาบุคลากรด้าน ICT กิจกรรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 182/2553 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
 16 พฤษภาคม 2553 ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทไธสง 3 (ปีการศึกษา 2553-2554) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2553
18-20 เมษายน 2553 คณะทำงานจำหน่ายพร้อมสาธิตผลงานศิลปะ ผลิตภัณฑ์ และอาหารของโรงเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2552 "สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล"
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 040008/ว 249 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553
9 เมษายน 2553 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ (CL-10)
หนังสือโรงเรียนบ้านแคน ที่ ศธ 04085.035/77 ลงวันที่ 7 เมษายน 2553
2 เมษายน 2553 คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2553 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 139/2553 ลงวันที่ 2 เมษายน 2553
 24 มีนาคม 2553 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ (CL-10) หนังสือโรงเรียนวัดหงษ์ ที่ ศธ 04085.194/75 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553
3 มีนาคม 2553 คณะกรรมการตรวจเปิดซองสอบราคา (ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์บริการ ICT (ESAO 1)) คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 96/2553 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553
25 มกราคม 2553 ผู้ชำนาญการตรวจรับครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ปีงบประมาณ 2553 รูปแบบ CL-20 คำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก ที่ 6/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
12 มกราคม 2553 คณะทำงานรองรับการตรวจสอบรูปแบบและระบบเพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 19/2553 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553
12 มกราคม 2553 คณะกรรมการประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และโรงเรียน
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ 14/2553 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553
11 มกราคม 2553 คณะอนุกรรมการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ 4/2553 ลงวันที่ 11 มกราคม 2553
1 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจาน ที่ 192/2552 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2552
Go to top