เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ มอบของที่ระลึกจากธนาคารออมสิน สาขาพุทไธสง แก่นักเรียนที่ฝากเงินในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (13 มกราคม 2561) ขอบคุณท่านผู้จัดการธนัช พรหมเอาะ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพุทไธสง โดยการประสานงานของคุณครูบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์ ขอบคุณคณะครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่เห็นความสำคัญ ร่วมส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดโพธิ์ คือ "ประหยัด อดออม"

Go to top