วันที่ 19 มกราคม 2561 นายปรัชญา พลพุฒินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบคุณเจ้าของรางวัล 1) ธนาคารออมสิน สาขาพุทไธสง 2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุทไธสง 3) คุณสันติ สร้อยสุวรรณ์ และ 4) เด็กหญิงภัทรนิษฐ์ พลพุฒินันท์

Go to top